Ontwikkelingen rondom inzameling van oud papier

Al geruime tijd verzamelen vrijwilligers van onze vereniging tegen een vrijwillige vergoeding op regelmatige basis het oud papier van bedrijven in Lichtenvoorde. Dit was jarenlang een belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging, waar wij bijzonder dankbaar voor zijn. 

Markt onder druk

De laatste tijd staat echter de wereldwijde markt voor papier recycling volledig onder druk, zoals u wellicht in de media hebt vernomen. De opbrengst per kilo is naar het nulpunt gedaald en wij betalen vanaf 1 april jl. voor de lediging van onze containers. Concreet betekent dit voor ons als vereniging dat de inzameling van oud papier op de huidige wijze ons dus geld kost, ondanks de vrijwillige bijdrages van ondernemers. Een erg onprettige situatie waaraan naar verwachting op middellange termijn geen verandering komt. 

Heroverweging van systeem inzamelen papier

Dit alles heeft ertoe geleid dat wij ons genoodzaakt zien om ons huidige systeem van oud papier inzameling bij bedrijven te heroverwegen. Daarnaast hebben we moeten besluiten dat het vanaf 15 juni 2020 niet meer mogelijk is om papier te brengen bij onze oud-papiercontainer.

Bedrijven en organisaties zijn van het bovenstaande per mail en per brief op de hoogte gebracht.

Wij willen u heel hartelijk danken voor uw bijdrage in de afgelopen jaren.

Noot: op dit moment wordt vanwege de coronacrisis geen oud papier opgehaald.